Nemokamos Paslaugos

NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA

1.1  Teisę į nemokamas:

1.1.1        gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugas, turi asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu;

1.2  Įstaigoje teikiamos nemokamos paslaugos:

1.2.1        būtinoji medicinos pagalba;

1.2.2        specializuotos antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių apmokėjimo sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, kai pacientas turi pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga (diagnozuotos ir nurodytos siuntime) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras;

1.2.3        laikinojo nedarbingumo ekspertizė;

1.2.4        informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais.

1.3  Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo privalo  pateikti:

1.3.1        gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugoms – pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą;

1.4  Reikalavimas, nustatytas 3.1 punkte, netaikomas pacientams, kurie kreipėsi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Būtinoji pagalba teikiama nemokamai visiems pacientams LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

1.5  Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas skelbiama įstaigos skelbimų lentoje, internetiniame tinklalapyje.