Vidaus Taisyklės

PATVIRTINTA
UAB “Kardiovita“
direktoriaus
2019-01-24 įsakymu Nr. 3

 

                                                                    

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KARDIOVITA“

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Kardiovita“ vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kreipimosi įstaigą, paslaugų teikimo, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo, medicinos dokumentų išdavimo tvarką, teises ir pareigas, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka. .

1.2 UAB „Kardiovita“ organizuoja ir teikia specializuotą ambulatorinę konsultacinę asmens sveikatos priežiūrą.

1.3 UAB „Kardiovita“ teikiamos paslaugos:

1.3.1 mokamos paslaugos;

1.3.2 apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto paslaugos.

1.4 Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:

      Asmuo – asmuo, kuris turi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, kad pacientas nesirūpintų, ar jis, ar ligonis.

      Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

      Paciento nuo 16 metų atstovai gali būti atstovai pagal įstatymą. Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notaro tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai nurodo medicinos dokumentuose. Paciento , kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus , atstovu pagal įstatymą yra sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, – vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų. Nurodyti asmenys nelaikomi pacientų atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovai, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientų nustatyta globa (rūpyba).   

     Diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimai ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

 

2.1. Pacientai gydytojų specialistų konsultacijomis registruojami telefonu arba atvykus į įstaigą. priėmimui pas gydytoją užrašomas “Išankstinės pacientų registracijos žurnale”, išduodamas “Išankstinės registracijos talonas”.

2.2 Pacientai priimami “Išankstinės registracijos žurnale” nurodytą eilę. Pavėlavę paciento, jei pacientas nepriklauso būtinosios pagalbos kategorijai, priimami atsiradus laisvai vietai arba kai priimti visi tą dieną užsiregistravę pacientui.

2.3 Pacientas, kreipdamasis dėl paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, privalo pateikti pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

2.4 Pacientams nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugų teikiamos tik su jo sutikimu, jei reikia, kad pacientas būtų patenkintas, jei pacientas negali savo pagalbos paslaugų išreikšti pats.
Kai priežiūra turi būti teikiama pacientui, kuris negali būti patenkintas gebančiu protingai vertinti savo interesus, ir jo atstovų nėra arba jie atsisako būti atstovai, arba nėra galimybių su ja taip greitai, kaip reikia, ar gauti jų informaciją pagrįstą sveikatos sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientų teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priėmimo teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento sveikatos interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

2.5 Pacientui, kuris kreipiasi dėl mokamos paslaugų, prieš suteikiant paslaugą, gydytojas arba registratūroje dirbantis slaugytojas, suteikia informaciją apie paslaugų kainą.

2.6 Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu, įstaigoje teikiama būtinoji medicinos pagalba.

2.7 Apie paciento lankymąsi įstaigoje pažymima „Išankstinės patvirtinimo žurnale“, kiekvienam pacientui užpildo „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ F.Nr.025/a.

Įstaigoje pildomi ir kiti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatomi dokumentai bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos medicinos formos. Šie dokumentai saugomi LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei įstaigos vadovo nustatyta tvarka.