Vidaus Taisyklės

PATVIRTINTA
UAB “Kardiovita“
direktoriaus
2019-01-24 įsakymu Nr. 3

 

                                                                    

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  “KARDIOVITA“

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB “Kardiovita“ vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką, paslaugų teikimo, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo, medicinos dokumentų išdavimo tvarką, pacientų teises ir pareigas, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka.

1.2 UAB “Kardiovita“ organizuoja ir teikia specializuotą ambulatorinę konsultacinę asmens sveikatos priežiūrą.

1.3 UAB “Kardiovita“  teikiamos paslaugos:

1.3.1   apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto paslaugos.

1.4 Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:

      Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.

      Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

     

     Diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai.

2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

 

2.1  Pacientai gydytojų specialistų konsultacijoms registruojami telefonu, per išankstinės registracijos sitemą, esančią e-sveikatos portale arba atvykus į įstaigą. Pacientas priėmimui pas gydytoją užrašomas “Išankstinės pacientų registracijos žurnale”, išduodamas “Išankstinės registracijos talonas”.

2.2  Pacientai priimami pagal “Išankstinės pacientų registracijos žurnale” nurodytą eilę. Pavėlavę pacientai, jei pacientas nepriklauso būtinosios pagalbos kategorijai, priimami atsiradus laisvai vietai arba kai priimti visi tą dieną užsiregistravę pacientai.

2.3  Pacientas, kreipdamasis dėl paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, privalo pateikti pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

 

2.4  Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu, įstaigoje teikiama būtinoji medicinos pagalba.

2.5  Apie paciento lankymąsi įstaigoje pažymima “Išankstinės pacientų registracijos žurnale”, kiekvienam pacientui užpildoma “Ambulatorinė asmens sveikatos istorija” F.Nr.025/a.

Įstaigoje pildomi ir kiti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatyti dokumentai bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos medicinos formos. Šie dokumentai saugomi LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

3. NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA

3.1  Teisę į nemokamas:

3.1.1       gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugas, turi asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu;

3.2  Įstaigoje teikiamos nemokamos paslaugos:

3.2.1       būtinoji medicinos pagalba;

3.2.2       specializuotos antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių apmokėjimo sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, kai pacientas turi pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga (diagnozuotos ir nurodytos siuntime) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras;

3.2.3       laikinojo nedarbingumo ekspertizė;

3.2.4       informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais.

3.3  Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo privalo  pateikti:

3.3.1       gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugoms – pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą;

3.4  Reikalavimas, nustatytas 3.1 punkte, netaikomas pacientams, kurie kreipėsi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo. Būtinoji pagalba teikiama nemokamai visiems pacientams LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

3.5  Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas skelbiama įstaigos skelbimų lentoje, internetiniame tinklalapyje.

 

 

5. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1       Pacientų teisė į sveikatos priežiūrą:

5.1.1       pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra;

5.1.2       paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, nustato LR įstatymai ir kiti teisės aktai;

5.1.3       pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, neįgalumo;

5.1.4       pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, sveikatos priežiūros personalo pagarbų elgesį;

5.1.5       jei dirba keli tos pačios specialybės gydytojai, pacientui sudaroma galimybė pasirinkti gydytoją, toks pageidavimas nėra įvykdytinas, gydytojui atostogaujant, esant tarnybinėje komandiruotėje, kvalifikacijos kėlimo kursuose ar sergant.

 

5.1.6       būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios pagalbos suteikti negali, gydytojas apžiūrėjęs pacientą užtikrina, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;

5.1.7       pacientas  gydančio gydytojo siūlymu  turi teisę pasirinkti – gydymo ir tyrimo metodus ar atsisakyti jų;

5.1.8       pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis;

5.1.9       Pacientams skiriant medikamentus, turi būti laikomasi racionalaus vaistų vartojimo principų:

5.1.9.1 tinkama indikacija – sprendimas išrašyti vaistą (us) turi būti racionalus, o gydymas šiuo vaistu turi būti efektyvus ir saugus;

5.1.9.2 tinkamas vaistas – vaistas pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir finansinį prieinamumą (atsižvelgiama į vaistų kaštus pacientui ir PSDF biudžetui);

5.1.9.3 tinkamas pacientas – vaistas yra priimtinas pacientui, nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali;

5.1.9.4 tinkama informacija – pacientui turi būti suteikiama aktuali, tiksli, svarbi ir aiški informacija apie jo būklę ir paskirtą vaistą;

5.1.9.5 tinkama stebėsena – turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo vaistais poveikio (efekto) stebėsena.

5.1.10    pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;

5.1.11    paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato LR Sveikatos draudimo įstatymas;

5.2     Pacientų  ir jų atstovų teisė į informaciją:

5.2.1       pacientai ir jų atstovai turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas medicinos ir ne medicinos paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Informaciją apie visas teikiamas paslaugas teikia  įstaigos registratūros darbuotojai,  gydytojai bei slaugos specialistai;

5.2.2       pacientas ir jo atstovas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;

5.2.3       pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, jei paciento raštu pateiktame prašyme nenurodyta kitaip. Tokios informacijos teikimo tvarka nustatyta šių taisyklių 7.1 p.

5.2.4       esant galimybei rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas pacientas ir/ar jo atstovas turi teisę susipažinti su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Visais atvejais pacientų diagnostikos ir gydymo metodikų pasirinkimas, įforminamas raštu. Už pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į paciento interesus.

5.2.5       jeigu pacientas raštu pateikė pageidavimą nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, jam ši informacija neteikiama;

5.2.6       apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus;

5.2.7       be paciento sutikimo negalima paciento įtraukti į biomedicininius tyrimus. Pacientai ir jų atstovai informuojami, kad susipažinęs su šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir pasirašęs „Paciento valios pareiškime“ sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu „Paciento valios pareiškime“, kuris saugomas medicinos dokumentuose.

5.2.8       pageidavimus dėl informacijos suteikimo, medicinos dokumentų ar jų kopijų pateikimo, prašymo paaiškinti įrašus “Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje”, pagrįsto prašymo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir/ar pakeisti netikslius, neišsamius duomenis pacientas pareiškia gydančiam gydytojui;

5.2.9       pacientų pareigos:

5.2.9.1  pacientas privalo:

5.2.9.1.1       pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis šiomis taisyklėmis, pasirašant „Paciento valios pareiškime“, kitais įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

5.2.9.1.2       rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su įstaigos specialistais ir darbuotojais;

5.2.9.1.3       pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

5.2.9.1.4       pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

5.2.9.1.5       pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

5.2.9.1.6       pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

5.2.9.1.7       atvykti pas gydytoją nurodytu laiku, jei atvykti negali, iš anksto  informuoti įstaigą;

5.2.9.1.8       atvykti tinkamai pasiruošus tyrimams;

5.2.9.1.9       vykdyti medicinos personalo nurodymus;

5.2.9.1.10    laiku ir pilnai pagal galiojančius įkainius  sumokėti už suteiktas paslaugas;

5.2.9.1.11    tausoti  įstaigos turtą, saugoti atsineštus savo asmeninius daiktus;

5.2.9.1.12    laikytis higienos reikalavimų;

5.2.9.1.13    pacientas turi atlyginti  įstaigai padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.

5.2.9.2  Įstaigoje draudžiama:

5.2.9.2.1       triukšmauti;

5.2.9.2.2       rūkyti;

5.2.9.2.3       perduoti informaciją apie kitus pacientus;

5.2.9.2.4       išsinešti iš įstaigos medicininę dokumentaciją;

5.2.9.2.5       savavališkai daryti taisymus medicininėje dokumentacijoje

5.2.10    pacientas, jo įstatyminis atstovas dėl nepatenkinamos sveikatos priežiūros turi teisę skųstis. Konfliktų ir ginčų sprendimų tvarka nustatyta šių taisyklių 6.1 punkte.

5.2.11    Pacientas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti atlyginimą už žalą, padarytą pacientams teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl klinikos darbuotojų kaltės.

 

 

6. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

6.1  Specializuotos antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik įstaigos patalpose, gydytojai į pacientų namus nevyksta.

6.2 Suteikus paslaugą, pacientą atsiuntusiam gydytojui E.sveikatos sistemoje pateikiamas išrašas (F.Nr.027/a).

6.3  Jeigu teikiantys pagalbą specialistai nustato, kad pacientą būtina siųsti į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą gydytojo specialisto konsultacijai, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir nurodo kuriose įstaigose pacientas gali gauti reikiamą gydytojo specialisto konsultaciją.

6.4 Jei, gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja skubaus stacionarinio sekimo ir gydymo, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas, iškvietus greitąją medicinos pagalbą, nedelsiant siunčiamas į stacionarą.

 

7. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGŲ IR PACIENTŲ

SPRENDIMO TVARKA

 

7.1 Pacientas ar jo įstatyminis atstovas nepatenkintas sveikatos priežiūra, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, kilus ginčui ar konfliktui tarp darbuotojo ir paciento gali kreiptis į įstaigos direktorių žodžiu  (mob. tel. 8 61141170 arba raštu, laikydamasis šioje taisyklių dalyje nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų:

7.1.1 pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;

7.1.2 skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.;

7.1.3 pacientas kartu su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą;

7.1.4 įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų;

7.1.5 į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas – LR Sveikatos apsaugos ministeriją, Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos medicinos etikos komitetą, teismą, pacientas turi teisę kreiptis tik nepatenkintas skundo nagrinėjimu įstaigoje;

7.1.6 kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas įstaigą civiline atsakomybe apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą;

7.2 Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

8. INFORMACIJOS PACIENTUI, JO ATSTOVAMS APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 

8.1 Pacientui, jo įstatyminiam atstovui paprašius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei paciento atstovavimo dokumentus, gydantis gydytojas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

8.2 Paciento pageidavimu jam turi būti pateikta “Ambulatorinė asmens sveikatos istorija” ar kiti jo medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi “Ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje” ar kituose medicinos dokumentuose.

8.3  Gydytojas privalo paaiškinti įrašų medicinos dokumentuose reikšmę. Jeigu pacientas reikalauja, ir šis reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu pageidavimu, tai ginčą sprendžia įstaigos direktorius.

 

 

9.  MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO  IR IŠDAVIMO TVARKA.

INFORMACIJOS APIE PACIENTO SVEIKATĄ TEIKIMO TVARKA

KITIEMS ASMENIMS

 

9.1 Medicininių dokumentų nuorašai:

9.1.1 dėl medicininių dokumentų nuorašų pacientas, jo atstovas raštu kreipiasi į įstaigos direktorių.  Prašantis medicinos dokumentų nuorašų pacientas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, atstovai – atstovavimą pagrindžiantį dokumentą ir paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme nurodomas prašomo dokumento pavadinimas bei jo panaudojimo tikslas. Dokumento nuorašas turi būti padarytas per dvi darbo dienas. Dokumentų nuorašai daromi paciento lėšomis;

9.1.2 dokumentų nuorašai kitiems fiziniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento, jo atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai:

9.1.2.1 dokumentų nuorašų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydant ar slaugant pacientą;

9.1.2.2 asmenys, atliekantys paciento sveikatos ekspertizę;

9.1.2.3 taip pat institucijos, kontroliuojančios sveikatos priežiūros veiklą;

9.1.2.4 teismas, prokuratūra, kvotos organai  ir kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.  Šios institucijos, norėdamos gauti dokumento nuorašą, turi kreiptis į  įstaigos direktorių, pateikdamos antspauduotą ir pasirašytą  institucijos vadovo dokumentų poėmio aktą arba jo kopiją. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.

9.2 Informacijos teikimas kitiems asmenims:

9.2.1 visa informacija apie paciento lankymąsi įstaigoje,  sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą;

9.2.2 jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, teisėsaugos institucijoms taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą, sutikimas nėra būtinas.

9.2.3 telefonu informacija neteikiama.

 

10. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

 

Direktoriaus darbo laikas: I – V nuo 1540 – 1840 val.

Registratūros darbo laikas: I – V nuo 700 – 2000 val.

 

 

11. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ

NUOSTATOS

 

11.1  Už darbų saugą ir sveikatą atsako įstaigos direktorius.

11.2  Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti saugos darbe ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.

11.3 Įstaigoje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones. Darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis.

11.4 Saugaus darbo organizavimui ir vykdymui įstaigoje rengiamos darbų saugos instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. organizuojami periodiniai instruktavimai darbų saugos klausimais.

11.5 Pacientų sveikatos apsaugos tikslais įstaigos medicinos darbuotojai pagal nustatytą grafiką privalo pasitikrinti sveikatą. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas darbo drausmės pažeidimu.

11.6 Įstaigos darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo:

11.6.1 mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

11.6.2laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių; nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti įstaigos direktorių;

11.6.3 naudoti individualiosios saugos priemones;

11.6.4 imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitikimai, apie tai nedelsiant informuoti  įstaigos direktorių.

 

 

12. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA

 

12.1 Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus įstaiga neatsako.

 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.1 Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys, atvykstantys į įstaigą susipažinti su jos veikla ir kitais klausimais, privalo prisistatyti įstaigos direktoriui.

13.2 Prireikus šios taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tvirtinamos įstaigos direktoriaus.

 

_____________